Landschapsbeheersplan voor landschap Bourgoyen-Ossemeersen in Gent goedgekeurd

Op 14 november 2012

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft het landschapsbeheersplan voor het beschermde landschap van Bourgoyen-Ossemeersen in Gent goedgekeurd. Door de combinatie van hoge landschaps – en natuurwaarden en de unieke ligging nabij de stedelijke omgeving is dit gebied van onschatbare waarde voor het landschap, de natuur en voor de stad Gent.

 

Het landschapsdecreet voorziet in de mogelijkheid om voor beschermde landschappen een landschapsbeheersplan op te stellen,” aldus minister Bourgeois.  “Dat beheersplan legt in detail de acties vast die noodzakelijk zijn voor een gepast beheer van de erfgoedwaarden en kenmerken van het beschermde landschap, en dit voor een periode van 27 jaar.”

Dankzij dit landschapsbeheersplan kan de eigenaar aanspraak maken op een landschapspremie (max. 70% van de geraamde kostprijs) voor het uitvoeren van onderhouds – of instandhoudingswerkzaamheden die in het plan zijn opgenomen, in plaats van de onderhoudspremie van 40% van de geraamde kostprijs, met een maximum van 20.000 euro, waarop hij voor het beschermd landschap al recht had.

De Bourgoyen en de Ossemeersen zijn een vallei gevormd door de Leie. De twee gebieden maken deel uit van een voormalig groot meersencomplex ten westen van Gent. De hoofddoelstellingen van het beheer in het gebied beogen het verder herstellen van het open karakter van de meersen en de donk en de buffering van de aangrenzende infrastructuur en bebouwing. Voor voetgangers en fietsers werd een aangepast toegankelijkheidsregeling uitgewerkt.

Het grootste deel van dit beschermd landschap wordt beheerd door de Groendienst Stad Gent. Voor het graslandbeheer wordt gebruik gemaakt van overeenkomsten met een beperkt aantal landbouwers die grote perceelblokken in ge­bruik krijgen. Ook Natuurpunt Beheer vzw is eigenaar van een aantal percelen in het gebied

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is